CÔNG TY CỔ PHẦN HAI BỐN BẢY, Tác giả tại LogisticsCareer.vn